Andre yrkesmuligheter innen sjømatnæringen

 

I fiskeri og havbruksnæringen kan du jobbe med miljøspørsmål, biologi, teknologi, eksport, markedsføring og mye mer.

Sjømatnæringen trenger ansatte med ulik utdanning og bakgrunn, både de med fagbrev og de som tar høyskole- og universitetsutdanning.

 

Utdanning innenfor sjømatfagene gir også kunnskap som en rekke andre bransjer etterspør:

-Leverandørindustri - alt fra fiskeredskap og fôr til vaksiner og emballasje

-Verftsindustrien - leverer båter til fiskeri og havbruk

-Forretningsdrift - kompetanse på økonomi, logistikk osv er nødvendig

-Eksport/markedsføring - kjennskap til marked og kunder er verdifullt

-Fiskeriforvaltning - utarbeider og håndhever lover og regler for marin sektor

-Forskning - sektoren er avhengig av forskning og utvikling for å møte internasjonal konkurranse

-Undervisning - tilbyr kvalifisert arbeidskraft til en sektor i endring

-Bank og forsikring - marin sektor er avhengig av et velfungerende bankvesen

-Interesseorganisasjoner - jobber for bedre rammevilkår for sektoren

FOTO: OPPLÆRINGSKONTORET

FOTO: OPPLÆRINGSKONTORET

fhl8-278762 2

FOTO: FHL/NYHETSTJENESTER

Etter- og videreutdanning

Fagskole

Opptakskrav til fagskole er relevant fagbrev. I Vestland fylke er det fagskoletilbud i Lokal matkultur, Vannkjemi og vannbehandling, og i Maritime fag.

Fagskoletilbud i Hordaland:
-Fagskolene i Hordaland

Høyskole

På høyskolene kan en studere f.eks marinteknisk drift, ledelse og organisasjonsutvikling, logistikk, kjemi- og miljøteknologi, nautikk og yrkesfaglærer.  De fleste utdanningsløpene krever studiekompetanse, enten generell studiekompetanse eller spesiell realfaglig studiekompetanse.

Y-veien er studier spesielt tilrettelagt for personer med yrkesfaglig utdanning og fagbrev. Her er opptakskrav fagbrev. Noen høyskoler tilbyr forkurs hvis en mangler nødvendig kompetanse for å komme inn på ingeniørstudier eller maritime høgskoleutdanninger.

- Eksempler på høyskolestudier i marine fag
- Oversikt over studier ved Høgskolen på Vestlandet
- Oversikt over studier ved  Norges Handelshøyskole.
- Oversikt over studier ved Handelshøyskolen BI. 

De fleste utdanningsløpene krever studiekompetanse, enten generell studiekompetanse eller spesiell realfaglig studiekompetanse. Les mer om generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav her.

Universitetene tilbyr årsstudier, bachelor og masterstudier i en rekke relevante fag f.eks: biologi, økologi og naturforvaltning, internasjonal markedsføring, ernæring, nautikk, miljøteknologi, organisasjonsutvikling, fisker- og havbruksvitenskap, marin bioteknologi, shippingledelse, marin teknikk, marin kystutvikling, fiskehelse/akvamedisin, havbruk og sjømat.

- Oversikt over ulike universitetsstudier i marine fag
- Oversikt over studier ved Universitetet i Bergen .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: FHL