Lærlingens rettigheter og plikter

Som lærling er du i to år i en mellomsituasjon – du er både under opplæring og arbeidstaker. Det betyr også at du har to sett med rettigheter: rettigheter etter opplæringsloven og rettigheter etter arbeidsmiljøloven. Hvis bedriften også har tariffavtale, er du også dekket av de rettighetene som følger av den – for eksempel til lønn og arbeidstidsordninger.

Å være arbeidstaker innebærer at du har rettigheter og plikter. Du skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø, riktig lønn og en ferie på lik linje med andre arbeidstakere.

Rettigheter som lærling:

En lærling har blant annet krav på følgende:
- Lærekontrakt og arbeidsavtale
- Lønn under sykdom etter reglene i folketrygdloven
- Ferielønn etter reglene i ferieloven
- Lærlingesamtale hvert halvår
- Individuell plan for opplæringen
- Fagprøve innen læretiden er slutt
- Annen gangs fagprøve hvis lærlingen ikke består første gang
- Opplæring i arbeidsreglementet
- Rett og plikt til å delta i planleggingen, gjennomføringen og vurderingen av opplæringa
- Rett til svangerskapspermisjon med lønn

Plikter som lærling

- Følge reglene på arbeidsplassen. Bedriften skal gi deg innføring i dette.
- Arbeidsgiver fastsetter ordensreglene. Reglementet skal være begrunnet i ordens- og sikkerhetshensyn i bedriften. Lærlingen plikter generelt å vise ansvar, punktlighet og pålitelighet ovenfor bedriften.
- Plikt til å delta i planleggingen, gjennomføringen og vurderingen av opplæringen. Du skal altså selv være med å følge opp din læresituasjon.
- Lojalitetsplikt/troskapsplikt. Det kan for eksempel være at bedriften skal kunne stole på at du bevarer forretningshemmeligheter.
- Bruke Kompetanseboka. Alle lærlinger tilknyttet Opplæringskontoret skal bruke kompetanseboka til dokumentasjon av hva de har lært. Oppgavene fordeles utover læretiden.

 

Lurer du på noe så spør oss på Opplæringskontoret. Det finnes også elev- og lærlingeombud som kan svare på spørsmål knyttet til det å være lærling.

 

FOTO: NORSK SJØMATRÅD, FOTOGRAF:

FOTO: NORSK SJØMATRÅD, FOTOGRAF:

FOTO: NORGES SJØMATRÅD/MARIANNE ANTONSEN

Kompetanseboka

Til hjelp for planlegging, dokumentasjon og vurdering underveis i læretiden brukes Kompetanseboka. Alle lærlinger og opplæringsansvarlige får sin personlige innlogging til Kompetanseboka. 

På din personlige side finner du læreplan for faget ditt og oppgaver du skal løse gjennom læretiden. Du finner også skjema som brukes underveis i læretiden og aktuelt fagstoff.

FOTO: NORGES SJØMATRÅD