Faglig leders ansvar

Faglig leder er den som er hovedansvarlig for opplæringen ved bedriften. Han/ hun skal planlegge og tilrettelegge opplæringen, og sørge for progresjon i læringen gjennom hele læretiden. Faglig leder har ansvar for at lærlingen får daglig veiledning og oppfølging. Han/ hun skal plassere lærlingen på rett sted i bedriften, der det er arbeidsoppgaver som er i tråd med opplæringsplanen og som lærlingen kan mestre. Faglig leder kan delegere ansvaret for selve opplæringen til instruktører. Han/hun velger ut instruktører som skal hjelpe og veilede lærlingen i det daglige arbeidet. I små bedrifter kan bedriftsleder, faglig leder og instruktør være samme person.

Opplæringsplan

Faglig leder / instruktør har ansvar for å lage en intern opplæringsplan for hver lærling. Opplæringskontoret kan hjelpe til med dette.

Vurdering og godkjenning

Vurdering underveis i læretiden er svært viktig. Vurderingen skal gi uttrykk for i hvilken grad målene for opplæringen er nådd. Lærebedriften skal ha et system som sikrer at opplæringen blir planlagt, gjennomført og vurdert i samarbeid med lærlingen og som sikrer at opplæringen er i tråd med den generelle delen av læreplanen og de fagspesifikke læreplanene.

Lærlingen skal dokumentere gjennomført opplæring i Kompetanseboka. Faglig leder/instruktør får sin personlige innlogging til Kompetanseboka og er ansvarlig for å godkjenne og gi tilbakemelding på det lærlingen har skrevet.

Minst en gang hvert 1/2 år har lærlingen krav på en skriftlig vurdering. Opplæringskontoret deltar på oppfølgingsmøter og vurdering av lærlingen.

 

FOTO: OPPLÆRINGSKONTORET/THOR BRØDRESKIFT

FOTO: OPPLÆRINGSKONTORET/THOR BRØDRESKIFT

FOTO: BJØRG SAMUELSEN